آخرین مطالب

هنر برقراری ارتباطات

هنر برقراری ارتباطات

بنام خدا خدایا شروع سخن نام توست وجودم به هر لحظه آرام توست ارتباط موثر چیست؟ یعنی تنها راه نفوذ در دل دیگران، اگر بتوانیم آدمها را دوست داشته باشیم و اینکه هر انسانی ارزشمند است می توان ارتباط خوبی برقرار کرد ولی اگر انسانها یا اشخاصی را که با آنها سرو کار داریم از ته قلب دوست نداشته باشیم، نمی توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم . کسی که می خواهد رشد شخصتی داشته باشد باید بداند که بهترین راه ایجاد یک ارتباط حوب و موثر است. موانع ارتباط موثر: دلایل بسیار زیادی وجود دارد که یک ارتباط به درستی به سرانجام نرسد. ممکن است مهارت هایی مثل گوش دادن، نرساندن پیام درست به مخاطب باشد. یک ارتباط گیرنده […]

1 2 3