کتاب هنر ارتباطی

کتابی که هر فرد باید یک بار بخواند.

میـل بـه احسـاس مهـم بـودن یکـی از مهمتـر یـن تفاوتهـای بـارز میـان
انسـان و حیوان اسـت.

پس چون مهم است میخواهد ارتباط درستی را برقرار کند.

 

جدیدترین نظرات
سلام خیلی زیبا هست مطالب سایتتان
عالی بود ممنون از شما و تیم خوبتون که به فکر ما هستید
سلام روز شما به خوبی و خوشی عالی بود بسیار تشکر
جدیدترین نظرات
سلام خیلی زیبا هست مطالب سایتتان
عالی بود ممنون از شما و تیم خوبتون که به فکر ما هستید
سلام روز شما به خوبی و خوشی عالی بود بسیار تشکر